hm. Krzysztof Stanowski

Wydaje mi się, że zasadnicze pytanie jakie należy sobie postawić nie brzmi czy druh Wiatr miał prawo kandydować z poparciem ZHR do Parlamentu ale CZY NACZELNICTWO ZŁAMAŁO STATUT UDZIELAJĄC MU POPARCIA?
Przeczytajmy najpierw tekst uchwały.

Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 168/5 
z dnia 30 lipca 2005 r. w sprawie
udzielenia poparcia dla hm. Kazimierza Wiatra

Na podstawie § 19 ust. 1 w związku § 5 ust. 2 Naczelnictwo ZHR uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się poparcia druhowi hm. Kazimierzowi Wiatrowi w związku z jego kandydowaniem do Senatu RP.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Czy Statut ZHR pozwala Naczelnictwu udzielić takiego poparcia? Zajrzyjmy do Statutu, który dokładnie określa jakie są kompetencje każdego z organów władzy Związku. Skład, zasady funkcjonowania i kompetencje Naczelnictwa opisuje szczegółowo § 19 Statutu. Przytoczmy ustęp pierwszy na, który powołuje się naczelnictwo oraz ustęp 3, który szczegółowo określa
kompetencje Naczelnictwa.

§ 19

1. Naczelnictwo stanowi zarząd Związku.
[...]
3. Naczelnictwo:
a) kieruje bieżącą pracą Związku,
b) nadzoruje działalność terenowych jednostek organizacyjnych Związku i ruchów programowo-metodycznych, w tym uchyla lub zawiesza decyzje niezgodne ze statutem, uchwałami Zjazdów ZHR lub regulaminami Związku, przy czym od takich rozstrzygnięć przysługuje odwołanie do Rady Naczelnej na zasadach określonych w jej regulaminie,
c) uchwala instrukcje i regulaminy oraz inne przepisy wewnętrzne z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 lit. a), § 18 ust. 3 lit. f), § 22 ust. 7, § 23 ust. 5 Statutu,
d) przygotowuje projekt budżetu Związku oraz sprawozdanie z jego wykonania,
e) sporządza sprawozdania z działalności: roczne dla Rady Naczelnej oraz dwuletnie dla Zjazdu ZHR,
f) zatwierdza przewodniczących zarządów okręgów i skarbników zarządów okręgów,
g) zarządza majątkiem Związku,
h) wykonuje uchwały Rady Naczelnej.

Czytając paragraf 19 widać wyraźnie, że Naczelnictwo przekroczyło swoje kompetencje. Bo przecież popieranie kandydatów startujących w imieniu partii politycznych w wyborach parlamentarnych nie jest ani kierowaniem bieżącą pracą związku, ani nadzorowaniem..., ani uchwalaniem instrukcji, ani przygotowywaniem projektu budżetu, ani sporządzeniem sprawozdania, ani zarządzaniem majątkiem ani nawet wykonaniem uchwały Rady Naczelnej (a może była taka uchwała?). W demokratycznym państwie i w demokratycznej organizacji władze nie mają prawa nadużywać swoich kompetencji. Prezydent Nixon, który mógł bez zgody Parlamentu prowadzić wojnę w Wietnamie musiał ustąpić z urzędu, gdy polecił założyć podsłuch w lokalu przeciwnej partii politycznej. Przekroczył swoje kompetencje.

Podejmując uchwałę o poparciu dla dh Wiatra Naczelnictwo jawnie złamało Statut. I chyba zdawało sobie z tego sprawę, bo zwykle podejmując uchwały Naczelnictwo powołuje się na jeden z ośmiu podpunktów § 19 p. 3. Tym razem tak nie postąpiono. Jeżeli uchwała została podjęta z naruszeniem Statutu logika demokracji każe zawiadomić Komisję Rewizyjną. Szczególnie dobrze powinni rozumieć to ci, którzy starają się pełnić funkcje publiczne.

KRZYSZTOF STANOWSKI

Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Autor programów szko­leniowych i publikacji poświęconych edu­kacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych. Do­świad­czony trener (ponad 400 warsztatów w Polsce, Europie Wschod­niej, na Kaukazie, Azji Centralnej i Mongolii). Członek Steering Committee World Movement for Democracy. Współzało­ży­ciel oraz członek władz szeregu organizacji poza­rzą­dowych. Współtwórca nieza­leżne­go harcerstwa w Polsce. Pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczy­po­spo­litej. Za pracę w organizacjach pozarządowych otrzymał Medal Wolności Republiki Mongolii oraz został dwukrotnie wyróżniony nagrodą POL-CUL Foundation.