hm Paweł Wieczorek

Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Pozor!!! Redaktor Naczelny informuje, że poniższy tekst jest wysoce toksyczny i może być niebezpieczny dla zdrowia i życia osób pozbawionych poczucia humoru. W razie wątpliwości radzę przetestować na myszach lub chomiku. Drobnym gryzoniom przeczytanie grozi co najwyżej kolką i serią bolesnych zastrzyków. Duże gryzonie zostały niniejszym wstępem uprzedzone i czytają na własną odpowiedzialność. W niektórych przypadkach zalecam profilaktyczne zaniechanie przeczytania, albowiem Redakcja nie bierze odpowiedzialności za skutki uboczne.

To NIE JEST oficjalny komunikat Zespołu Redakcyjnego POBUDKI!
To JEST parodia oficjalnego komunikatu Naczelnictwa, niestety nie tak śmieszna jak sam oryginalny komunikat , co świadczy dobitnie iż w Naczelnictwie znajdują się osoby, którym nieobcy jest ósmy punkt Prawa Harcerskiego. A to z kolei napawa optymizmem.
Zwyczajowo informuję, że wszelkie podobieństwo osób, nazwisk i sytuacji do rzeczywistości jest co prawda nieprzypadkowe, ale też niegroźne. Słowem harcerza ręczę, że naszym zamiarem nie było nawoływanie do nienawiści rasowej, lżenie, plwanie, bicie, dźganie, rzeźba, palba i kośba.Obcy nam jest też zamiar obalenia siłą ustroju ZHR, Rządu Rzeczypospolitej, Sekretariatu Generalnego ONZ oraz Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Kto się mimo wszystko o te słowa obraża, ten się sam za... (tu odsyłamy do Witkacego) i powinien przeanalizować wnikliwie swój stosunek do ósmego punktu prawa.   

„Z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości”, Naczelnictwo ZHR przedstawiło wyjaśnienia, które, kto ciekawy, sobie przeczyta. Z uwagi na znany punkt Prawa Harcerskiego, stanowiący że „Harcerz jest pogodny” i nie wyłączający z tej zasady niektórych, zwłaszcza wysoko utytułowanych instruktorów, proponujemy zabawę z cyklu „Kto śmieszniejszy”. Przeczytajcie. Z uwagą.

WYJAŚNIENIE

Z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości, Zespół Redakcyjny POBUDKI przedstawia niniejsze wyjaśnienie: 

1. Internet nie jest jeszcze statutowym organem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

2. Na stronie POBUDKI umieszczane są odniesienia do dokumentów oraz publikacji dotyczących działalności Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. POBUDKA nie czerpie korzyści z tych dokumentów, nie ma też udziału w ich powstawaniu. 

3. W Internecie ukazują się niekiedy wypowiedzi sygnowane nazwiskami członków ZHR. Informujemy, że wypowiedzi tych nie należy traktować jako wypowiedzi członków w rozumieniu Statutu ZHR, tylko osób fizycznych.

4. W szczególności członkami od których należy odczłonkować ich członkostwo we władzach, w rozumieniu niniejszego Komunikatu są instruktorzy Naczelnictwa ZHR wypowiadający się na łamach POBUDKI lub/i w niej cytowani. 

5. Instruktorzy ZHR wypowiadający się w Internecie postępują tak na gruncie prywatnym, zatem nie jest zasadne traktowanie ich wypowiedzi jako elementów wyczerpujących znamiona zajmowania oficjalnego stanowiska w imieniu ZHR. I tak w szczególności wywiady udzielone POBUDCE przez dh.dh. Marcina Jędrzejewskiego i Magdę Masiak nie były oficjalnymi wystąpieniami Przewodniczącego ZHR i Naczelniczki Harcerek, a jedynie wypowiedziami osób prywatnych, które, z przyczyn zdecydowanie nie leżących w zakresie kompetencji Redakcji, aktualnie pełnią te funkcje. Wedle tej samej reguły Naczelnik Harcerzy nie wypowiedział się w POBUDCE jako osoba prywatna, a nie jako Naczelnik Harcerzy.

6. Zespół Redakcyjny POBUDKI nie widzi przesłanek do jakiegokolwiek występowania z działaniami karnymi wobec swoich autorów, którzy zabierają głos podczas obrad kierowniczych gremiów ZHR, z wyjątkiem zwyczajowego obśmiewania ich w gronie prywatnym za ewentualne używanie parapolszczyzny, podobnej do przytoczonej wyżej. 

7. Redakcja POBUDKI nie ponosi odpowiedzialności za opinie, wygłaszane przez swoich redaktorów podczas zbiórek statutowych organów ZHR, ponieważ nie zostali oni wydelegowani przez POBUDKĘ do organów, a organy w ZHR pozostają autonomiczne o ile Statut nie stanowi inaczej. 

Mamy nadzieję, iż powyższe wyjaśnienia pozwolą uniknąć w przyszłości niepewności i pytań, dotyczących wzajemnego stosunku Naczelnictwa i POBUDKI. Jednocześnie Naczelnictwo i Redakcja POBUDKI wyrażają głębokie ubolewanie i zaniepokojenie z powodu poważnego obniżenia się kultury dyskusji, i wymiany poglądów między instruktorami Związku. W prywatnych i publicznych wypowiedziach coraz częściej pojawiają się argumenty z gatunku pomówień, kierowane ad personam, słabe merytorycznie i powodowane nie braterstwem i chęcią porozumienia, ale złośliwością i zajadłością. Zespół Redakcyjny POBUDKI z satysfakcją przyjmuje informację, iż Naczelnictwo nie odmawia nikomu prawa do prowadzenia dyskusji, i wspólnie z Naczelnictwem zwraca się gorącym apelem do wszystkich instruktorek i instruktorów o zmianę stylu i podwyższenie poziomu merytorycznego dyskusji, przypominając, iż naszym wzajemnym obowiązkiem jest pomoc, braterstwo i uczciwość. Redakcja apeluje także o jawność wypowiedzi w publicznych dyskusjach, która stanowi rękojmię dobrych intencji dyskutantów przedstawiających się z imienia i nazwiska.

Uwaga! Ostatni akapit wcale nie jest śmieszny i ufamy, że zostanie potraktowany jednakowo serio przez Naczelnictwo, POBUDKĘ oraz wszystkich harcerzy korzystających z wolności wypowiedzi w Internecie.

Twórcza interpretacja: Hm. Paweł Wieczorek KOHUB, redaktor naczelny POBUDKI