phm. Aleksander Sądowski

Podsumowanie badania ankietowego przeprowadzonego wśród drużynowych drużyn harcerek i harcerzy uczestniczących w Rajdzie Meksyk
.

 


Podczas odbywającego się w marcu 2009 r. Rajdu Meksyk przeprowadzona została wśród uczestniczących w trasie harcerskiej drużynowych ankieta dotycząca szeroko rozumianych postaw instruktorskich. Forma ankiety celowo odpowiadała wybranym zagadnieniom “Raportu z badania ankietowego przeprowadzonego na II Ogólnopolskim Zlocie Drużynowych ZHP OMNIBUS 2005” opracowanego przez hm. Annę Michalinę Nowakowską (http://badania.zhp.pl) dzięki czemu możliwe stało się porównanie wyników otrzymanych w bratnich organizacjach. Winni jesteśmy na wstępie kilka uwag dot. metody badań. Przede wszystkim wskazać na niewielki rozmiar badanej próby: w Rajdzie Meksyk wzięło udział 51 drużynowych drużyn harcerskich. Spośród 51 otrzymanych ankiet odrzucone zostały dwie ze względu na ich nieindywidualny charakter. Próba 49 badanych osób jest tak niewielka, że prawdopodobnie żaden szanujący się statystyk nie podjąłby nawet próby analizy otrzymanych w ten sposób wyników. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że sporadycznie udaje się w jednym miejscu zgromadzić przynajmniej 50 drużynowych ankietę przeprowadziliśmy i jej wyniki niniejszym prezentujemy.

Badanie przeprowadzone zostało podczas gry na trasie harcerskiej. Drużynowi otrzymali ankietę wraz z materiałami gry i przykazaniem, by wypełnili ją dyskretnie i szczerze. Odpowiedzi na pytania udzielali poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Wzór ankiety znaleźć można w pliku meksykankieta2009.pdf.

Zawarte w ankiecie pytania wybrane zostały spośród tych zadanych w badaniu przeprowadzonym podczas II Ogólnopolskiego Zlotu Drużynowych ZHP. Wyniki naszej ankiety odnosiliśmy do wyników w grupie “ogółem” (brak rozróżnienia na grupy zawodowe). Porównując pytania, które w badaniu ZHP umożliwiały tylko odpowiedzi “tak/nie” z analogicznymi w naszej ankiecie braliśmy pod uwagę sumy pozytywnych i negatywnych odpowiedzi odrzucając niezdecydowanych. Nieznana jest nam liczba przebadanych w ankiecie ZHP drużynowych jednak należy mniemać, że próbka była przynajmniej kilkakrotnie liczniejsza, a tym samym jej wyniki bardziej wiarygodne. Należy też mieć na uwadze, że badanie w ZHP zostało przeprowadzone cztery lata wcześniej. Porównanie udzielonych przez drużynowych ZHR i ZHP odpowiedzi przedstawione zostało w formie wykresów. Najciekawsze z nich umieszczone zostały poniżej. Wszystkie można natomiast zobaczyć w dołączonym pliku podsumowanie.pelne.pdf.

Celowo unikamy komentowania udzielonych odpowiedzi. Niech je każdy rozważy w sercu i niech staną się zalążkiem dyskusji bądź przepadną na wieki. Wielkie podziękowania składam pwd. Szymonowi Matejczykowi za ogromną pomoc w przeprowadzeniu badania.

Poniżej wycinek wyników ankiety w wykresach, a poniżej odnośniki do dokumentów, oczywiście dla zainteresowanych.

Czuwaj!
phm. Aleksander Sądowski


    
Tutaj sama nakieta i jej pełne wyniki :
- Ankieta dla drużynowych i instruktorów - Rajd Meksyk 2009
- Raport z badania ankietowanego przeprowadzonego na II Ogólnopolskim Zlocie Drużynowych (ZHP, 2005 r., przyp. red.tech.)
- Pełne wyniki ankiety "Rajd Meksyk 2009" w wykresach